Skip to content

SÄÄNNÖT

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
1 §
Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka
on Jyväskylä. Yhdistyksen toiminta-alueena on Tikkakosken
ympärysalueet.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Reserviläisliittoon RN:68126 (jota näissä
säännöissä kutsutaan liitoksi) ja Keski-Suomen Reserviläispiiri
ry:hyn (jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi).


Tarkoitus ja toiminta
2 §
Yhdistyksen tehtävänä on:
– toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta
edistävää toimintaa tukien
– kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten
maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toimintaalueella
– ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista
maanpuolustuskoulutustoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa
mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi
– järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia,
urheiluammuntaa, erilaista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa
sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maan-puolustusedellytyksiä
vahvistavaa toimintaa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa sekä
sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy
sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä
taloudellisesti vähäarvoisena.
3 §
Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja
lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta.
Jäsenyyttä koskevat määräykset
4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi voi päästä Suomen kansalainen, jonka
yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.
Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta,
jonka aikana hän on hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
kirjallisesti tai kokouksessa yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi
ilmoittanut eroamisestaan.
5 §
Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta
jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa.
6 §
Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön
voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen
kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi
voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aiemmin toiminut
henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö
kerrallaan.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle
jäsenmaksua.
7 §
Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan
tai, jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan
tai, joka on toiminut kunnian vastaisesti, voi hallitus
päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksestä.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on
jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta toimikauden loppuun mennessä.
8 §
Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen
kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään
viisitoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa,
puheenjohtaja toimintavuodeksi ja jäsenet kahdeksi toimintavuodeksi
kerrallaan siten, että vuosittain puolet tai lähinnä puolet on
erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen
vuorottain. Erovuorossa oleva voidaan valita uudestaan. Hallitus
valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla yhdistyksen,
oikeustoimikelpoinen, varsinainen jäsen.
9 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä
jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen,
kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään
puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä.
Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme
(3) päivää ennen kokousta.
Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni
ratkaisee. Henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
10 §
Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan
huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on
huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa
yhdistystä.

Kokoukset
11 §
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous,
joiden ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Kevätkokous on
pidettävä viimeistään huhtikuun aikana ja syyskokous viimeistään
lokakuun 15. päivänä.
12 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai hallitus siihen katsoo olevan aihetta taikka
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti
hallitukselta vaatii.
13 §
Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko
jaettavassa tiedotuslehdessä, kirjeitse, sähköpostilla yhdistykselle
ilmoittamaansa osoitteeseen tai ilmoittamalla paikallisessa
sanomalehdessä taikka yhdistyksen nettisivuilla. Kevät- ja
syyskokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14)
vuorokautta ja muista kokouksista vähintään viisi (5) vuorokautta
ennen kokousta.
14 §
Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin mainita. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Milloin joku jäsenistä
sitä vaatii henkilövalintojen ollessa kyseessä, toimitetaan vaali
suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa.
Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan ei ole
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
15 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja
pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset
5. Esitetään tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto,
vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallitukselle myönnettävästä
vastuuvapaudesta.
6. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti
ilmoittamat asiat.
16 §
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja
pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
5. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus.
6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Mikäli
yhdistykselle on lain mukaan valittava auktorisoitu tilintarkastaja,
valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varahenkilö.
8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 8 §:n
määräämissä rajoissa.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään myös
yhdistyksen puheenjohtajaksi.
10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
11. Valitaan piirin sääntöjen edellyttämät edustajat piirin
kokouksiin.
12. Valitaan liiton sääntöjen edellyttämät edustajat liiton
kokouksiin.
13. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti
ilmoittamat asiat.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus tai toiminnantarkastus
17 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen
tilit ja muut hallintoa koskevat asiat on helmikuun loppuun mennessä
toimitettava toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa
tarkastuskertomuksensa hallitukselle maaliskuun kuluessa, mutta
viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.
Tarkastusta varten on varattava vähintään seitsemän (7) vuorokautta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
18 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja jompikumpi
varapuheenjohtajista, heistä kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä
jonkun hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

Sääntöjen muuttaminen
19 §
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista,
vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa
annetuista äänistä. Sääntömuutokselle on saatava liiton hallituksen
hyväksyntä.

Yhdistyksen purkaminen
20 §
Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista
äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa aikaisintaan
kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa
samanlaisella (3/4) ääntenenemmistöllä.
21 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle
jääneet varat Aliupseerien Huoltosäätiölle